Categories
Anarchist Bookfair Stockholm

Stockholm Ⓐ Bookfair 2015

Press Release 15-06-29: the Anarchist Book fair Stockholm returns in 2015

The Anarchist Book fair Stockholm opens again its doors to a book fair with lectures, seminars and book stalls the 22th of august in Solidarity House, Södermalm, Stockholm.

In today’s political climate when attacks are focused toward minorities, LGBT-struggle, international solidarity and grass roots movement the need for a radical political struggle becomes more and more important. Our goal is to let the anarchist book fair be a part of the movement that is needed to face these threats and to create a space where ideas can meet and where we can look upon international as well as national struggles from perspectives that are usually missing in the public debate, a meeting space for activists as well as others with an interest in anarchist theory and practice.

The main theme of the book fair will be about principles within anarchism as changing methods and how we can apply these principles in our everyday life. Our anarchism has always been a heterogeneous and dynamic ideology adapted to the prevailing situation and social development. These principles may include to criticize authority and to find other non-authoritarian ways to organize, whether the idea is to criticize patriarchal and capitalistic structures in our everyday life or other types of hierarchy in our workplaces. It is about seeing the importance of daring to use direct action as a method for change instead of relying on political parties and other hierarchical institutions.

We will pay attention to this through lectures and seminars on anarchist principles in relation to minorities, LGBT-struggle, grass roots movement and international solidarity. But we need your help to make this book fair as successful as possible, so if you or an organization in which you are active can contribute something so please let us know. Firstly, if you want to be active with the organization and planning of the anarchist book fair or whether you are interested in having a stall or hold a seminar or lecture during the fair.

The anarchist book fair is an event open to all and it is now possible to announce your interest to us. State organization, contact information (person, number and email), and the preamble to your lectures or activities. Organizations must specify number of tables and pay a recommended fee of 100 Swedish kroner or 10 Euros per table. If the cost would prevent you from attending, then please contact us for a solution.

You can reach us at anarkistiskabokmassan (at) espiv (dot) net

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/


Pressmeddelande 15-06-29: Anarkistiska Bokmässan Stockholm återvänder till 2015

Stockholms anarkistiska bokmässa öppnar återigen upp dörrarna för en bokmässa med föreläsningar, seminarier och bokbord den 22 augusti i Solidaritetshuset, Södermalm.

I dagens politiska landskap när attacker riktas mot minoriteter, qtbh-kamp, internationell solidaritet och gräsrotsorganisering så blir behovet av en radikal politisk kamp allt viktigare. Vårt mål är att låta den anarkistiska bokmässan vara en del av den rörelse som behövs för att möta dessa hot och för att skapa en plats där idéer kan mötas där vi kan se dagens internationella såväl som nationella problem ur perspektiv som ofta saknas i den allmänna debatten, för så väl aktiva som för andra med ett intresse för anarkistisk teori och praktik.

Den röda tråden som kommer löpa genom bokmässan handlar om principer inom anarkismen som föränderliga metoder och hur vi kan applicera dessa principer i vår vardag. Vår anarkism har alltid varit en heterogen och dynamisk ideologi som anpassat sig efter rådande situation och samhälleliga utveckling. Sådana grundläggande principer kan handla om att ifrågasätta auktoritet och hitta andra icke-auktoritära organisationsformer, vare sig det handlar om att ifrågasätta patriarkala strukturer, kapitalismen i vår vardag eller hierarkier på arbetsplatser. Det handlar om att se vikten av att våga använda direkt aktion som ett medel för förändring istället för att förlita oss på politiska partier och andra hierarkiska institutioner.

Vi kommer att uppmärksamma detta genom föreläsningar och seminarier på temat anarkistiska principer i relation till minoriteter, qtbh-kamp, internationell solidaritet och gräsrotsorganisering med mera. Vi behöver er hjälp för att göra denna bokmässa så lyckad som möjligt så om du eller en organisation där du är aktiv kan bidra med något så hör gärna av er. Dels om ni vill bli aktiva med organiseringen och planeringen av bokmässan eller om ni är intresserade av att ha ett bokbord eller hålla ett seminarium eller föredrag under mässan.

Anarkistiska Bokmässan Stockholm är ett öppet evenemang och man kan redan nu anmäla intresse till oss. Uppge organisationsnamn, kontaktinformation (person, nummer och mail) samt ingress till ert föredrag eller aktiviteter. Organisationer måste ange antal bokbord och betala en rekommenderad summa om 100 kr eller 10 euro per bord. Om kostnaden skulle förhindra er från att delta så ber vi er att kontakta oss för en lösning.

Ni kan nå oss på anarkistiskabokmassan (at) espiv (punkt) net

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/